Quy hoạch - Đầu tư
Dự kiến danh mục đầu tư công 2020
BÁO CÁO
Dự kiến danh mục đầu tư công 2020
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG CỘNG HÒA

Số: 109 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cộng Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

BÁO CÁO

Dự kiến danh mục đầu tư công 2020

 


I. Dự kiến danh mục đầu tư công năm 2020

 

TT

Tên công trình, dự án

Thời gian khởi công hoàn thành

Tổng mức đầu tư

Tiến độ

 

Tổng cộng

 

51.000.000.000

 

1

Cổng trường, tường bao trường, nhà vệ sinh trường THCS Cộng Hòa

2020

5.000.000.000

 

2

XD nhà lớp học, lát sân trường , nhà vệ sinh trường tiểu học Cộng Hòa, cổng tường bao trường Tiểu học

2020

9.500.000.000

 

3

Chỉnh trang đô thị ( các tuyến đường mới xây dựng)

2019-2020

30.000.000

 

4

XD trụ sở công an Phường

2020

5.000.000.000

 

5

XD Nhà văn hóa Tiền Định

2020

1.500.000.000

 

6

Cổng trường, tường bao trường, nhà vệ sinh trường THCS Cộng Hòa

2020

5.000.000.000

 

7

XD nhà lớp học, lát sân trường , nhà vệ sinh trường tiểu học Cộng Hòa, cổng tường bao trường Tiểu học

2020

9.500.000.000

 

 

Nguồn vốn ngân sách phường từ nguồn đấu giá đất và nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ.

Trên đây là Báo cáo dự kiến các công trình đầu tư công năm 2020 và nguồn lực bố trí thực hiện của UBND phường Cộng Hòa báo cáo HĐND phường./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ, HĐND;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Các đại biểu HĐND;

- Lưu: VP.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Duy Lũy

 


Văn bản đính kèm:
Báo cáo đầu tư công 2020 duyen.doc
 
 
Quay lại   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay234 
 Hôm qua34
 Tuần này391 
 Tất cả184904 
IP: 34.239.154.240